• Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   

  Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων

  Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

  Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ, 54124

  Tel:  +30 2310 998732

  FAX: +30 2310 998767

  Email: kavalier@agro.auth.gr

   

   

  Εκπαίδευση

  ·         Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 2007.

  ·         Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 1998.

  ·         Πτυχίο, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 1991.

   

  Εργαστηριακό Διδακτικό έργο

  Προπτυχιακά μαθήματα

  ·         Γεωργική Υδραυλική

          Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Γενική Υδραυλική

          

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Υδραυλική Υπόγειων Νερών, Υδροπληροφορική, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας στους Υδατικούς Πόρους.