• Η έρευνα που επιτελείται στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, αναφέρεται στα παρακάτω θέματα: 

            Αρδεύσεις - στραγγίσεις

  ·         Μοντέλα προσομοίωσης της εξατμισοδιαπνοής των καλλιεργειών και προγραμματισμός αρδεύσεων.

  ·         Σχέσεις νερού-φυτού-εδάφους

  ·         Σχέσεις νερού-απόδοσης καλλιεργειών

  ·         Σχεδιασμός και λειτουργία των μεθόδων άρδευσης.

  ·         Σχεδιασμός και λειτουργία συλλογικών αρδευτικών δικτύων

  ·         Ανάπτυξη λογισμικού για τη σχεδίαση της διάταξης και τη μελέτη (CAD) στραγγιστικού δικτύου

  ·         Εφαρμογή της πληροφορικής στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου καλλιεργούμενων εδαφών

  ·         Μέθοδοι εφαρμογής αρδεύσεων και στραγγίσεων

  ·         Μελέτη και σχεδίαση στραγγιστικών δικτύων

  ·         Προσδιορισμός φυτικών συντελεστών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες

  ·         Αξιολόγηση αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων σε σχέση με περιβαλλοντικές επιπτώσεις

  ·         Άρδευση με επεξεργασμένα λύματα

  ·         Μέθοδοι στράγγισης βαρέων εδαφών

  ·         Διαχείριση νερού σε καλλιεργούμενους αγρούς με μαθηματικά μοντέλα.

  Υδραυλική υπόγειων νερών

  ·         Μαθηματικά μοντέλα κίνησης και ρύπανσης υπόγειων νερών με μεθόδους πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων. Τα μοντέλα αυτά αφορούν διάφορους τύπους υδροφορέων, δηλαδή ελεύθερους, κλειστούς υπό πίεση, ημίκλειστους, κεκλιμένους, καρστικούς και παράκτιους.

  ·         Μοντέλο πεπερασμένων διαφορών για την ορθολογική διαχείριση των υπόγειων νερών της πεδιάδας Κατερίνης (Πιερίας).

  ·         Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την ορθολογική διαχείριση και προστασία από τη ρύπανση των υπόγειων νερών της λεκάνης του Αξιού.

  ·         Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων μεταφοράς μάζας στα επιφανειακά υδάτινα συστήματα και στους υπόγειους υδροφορείς.

  ·         Μελέτη διείσδυσης του θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφορείς.

  Υδραυλική ανοικτών αγωγών

  ·         Μαθηματικά Μοντέλα Πεπερασμένων Διαφορών και Πεπερασμένων Στοιχείων για τη μελέτη της ροής σε ποταμούς και αρδευτικές διώρυγες

  ·         Μαθηματικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για τη μελέτη της ρύπανσης ποταμών (Αξιός, Στρυμόνας).

  ·         Μαθηματικό μοντέλο πεπερασμένων διαφορών για τη μελέτη της ασταθούς ροής σε ανοικτό αγωγό που καταλήγει σε καταβαθμό ελεύθερης υδατόπτωσης.

  ·         Διόδευση πλημμυρών και αντιπλημμυρική προστασία (Αξιός, Πηνειός, Στρυμόνας, Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, Χείμαρρος Σημάντρων – Πορταριάς Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής).

  ·         Υδρομετρήσεις (μυλίσκοι, εκχειλιστές, καταβαθμοί ελεύθερης υδατόπτωσης) (πεδιάδα Πιερίας, λεκάνη απορροής Αλμωπίας).

  ·         Μαθηματική ανάλυση διάβρωσης πυθμένα. Ροή σε εκχειλιστή – ελεύθερο τυρβώδες στη βάση του, περιοχή πρόσκρουσης, απώλειες ενέργειας.

  Yδρολογία

  ·         Αυτόματοι Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί.

  ·         Μελέτη υδατικών ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών με τη βοήθεια μοντέλων βροχής – απορροής.

  ·         Διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων.

  ·         Σχέσεις έντασης – διάρκεια – συχνότητας βροχοπτώσεων και αντιπλημμυρική προστασία.

  ·         Υδρολογική διαστασιολόγηση ταμιευτήρων με ντετερμινιστικές και στοχαστικές διαδικασίες. Μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων.

  ·         Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων (ταμιευτήρες, φράγματα πολλαπλής σκοπιμότητας κ.λ.π.).

  ·         Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (G.I.S.) στη διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά υδρολογικά μοντέλα.

  Mηχανική ρευστών

  ·         Μοντέλο προσομοίωσης ροής πάνω από εμπόδιο. Ροές με αποκόλληση και επαναφορά.

            Περιβαλλοντική υδραυλική

  ·         Μελέτη της κίνησης νερού και δυναμικής του αζώτου σε καλλιεργούμενα εδάφη με βαμβάκι, τεύτλα και καλαμπόκι.

  ·         Εκτίμηση της επικινδυνότητας ρύπανσης των υπόγειων νερών με νιτρικά και φυτοφάρμακα.

            Λιμνολογία

  ·         Kατανομή θερμοκρασίας και ποιοτικών παραμέτρων.

  ·         Ευτροφισμός. Μεταβολές θρεπτικών στοιχείων στις ευτροφικές περιοχές.

  ·         Ισοζύγιο νερού και διαχείριση λιμνών.

  Υγρότοποι

  ·         Προγράμματα διαχείρισης υγροτοπικών συστημάτων (Τέως λίμνη Κάρλα, της Κερκίνης και της Βιστωνίδας).

  ·         Επιπτώσεις αρδευτικών δικτύων στους φυσικούς υγροτόπους (δέλτα Αξιού).

  Διαχείριση υδατικών πόρων

  ·         Διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων-έργα αξιοποίησής τους- μοντέλα ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων νερών.

  ·         Προγράμματα διαχείρισης υγροτοπικών συστημάτων.

  ·         Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) στη διαχείριση υδατικών πόρων.

            Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων

  ·         Εφαρμογή και διερεύνηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση.

  ·         Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Μέθοδοι λεκανών διήθησης και τεχνητών υγροτοπικών συστημάτων.

   

   

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.