Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων ιδρύθηκε το 1937 με τον Α.Ν 835/37 (ΦΕΚ 362/17.9.1937) παράλληλα με την ίδρυση της τότε Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής.

Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου, μέχρι τον Απρίλιο του 1970, υπήρξε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Από την 17/4/1970 μέχρι την 31/8/1998 Διευθυντής του Εργαστηρίου ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Τερζίδης. Στη συνέχεια ο καθηγητής Ζαφείρης Παπαζαφειρίου διηύθυνε το Εργαστήριο μέχρι την 31/8/2000. Από 1/9/2000 μέχρι 31/12/2012 Διευθυντής ήταν ο καθηγητής Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος. Από 1/1/2013 και μέχρι σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Βασίλης Αντωνόπουλος.

 

Με το ΦΕΚ 124/83 το Εργαστήριο εντάχθηκε στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής αναλαμβάνοντας την ευθύνη του γνωστικού αντικειμένου “της γενικής και γεωργικής υδραυλικής, της υδραυλικής των κλειστών και ανοικτών αγωγών, των αρδεύσεων και της ποιότητας νερού, των στραγγίσεων, της υδρολογίας επιφανειακού και υπόγειου νερού, των υδραυλικών έργων εγγείων βελτιώσεων, της υπολογιστικής υδραυλικής και μαθηματικών ομοιωμάτων, των εφαρμοσμένων στη γεωπονία μαθηματικών και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, της σχέσης φυτού – εδάφους – νερού, της ρύπανσης εδάφους και νερού και προστασίας περιβάλλοντος”.

 

Κατά τη δεκαετία του ’60 το Εργαστήριο είχε την ευθύνη της «Οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων προς πλήρη αξιοποίηση της πεδιάδος Νέστου». Τα έργα που κατασκευάστηκαν λειτουργούν μέχρι σήμερα και σ’ αυτά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη της Πεδιάδας Νέστου.