•  Μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος":

  Μάθημα Κωδικός μαθήματος Τύπος
  (Υ/Ε)
  ECTS
  Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΔΕΕΠ 102 Υ 6
  Ποιότητα Υδάτων και Προστασία Περιβάλλοντος ΔΕΕΠ 107 Ε 6
  Υδρολογία Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων ΔΕΕΠ 108 Ε 6
  Αρδεύσεις - Στραγγίσεις ΔΕΕΠ 109 Ε 6
  Υδροπληροφορική ΔΕΕΠ 110 Ε 6

  Διαχείριση Υδατικών Πόρων

  Βασικές έννοιες διαχείρισης των υδατικών πόρων. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο υδατικών πόρων. Ανάλυση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Χρήσεις νερού. Εκτίμηση υδατικών αναγκών. Υδατικό ισοζύγιο. Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι. Υδατικό αποτύπωμα. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία. Τεχνικές εξοικονόμησης νερού. Υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Μεθοδολογικό πλαίσιο NEXUS προσέγγισης.

  Ποιότητα Υδάτων και Προστασία Περιβάλλοντος

  Ποιότητα και ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας σε υδατορεύματα και πορώδη μέσα. Μοριακή και τυρβώδης διάχυση. Συντελεστής διασποράς. Εξισώσεις μεταφοράς μάζας σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Λιμνολογία – Ευτροφισμός. Ισοζύγιο οξυγόνου, Φωτοσύνθεση. Άζωτο, φώσφορος, άλατα και φυτοφάρμακα στα υδάτινα συστήματα, στο έδαφος, τα υπόγεια νερά και καλλιεργούμενα εδάφη. Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος. Αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις εξισώσεων μεταφοράς μάζας. Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα αντιμετώπισης προβλημάτων ρύπανσης στις λίμνες, ποτάμια, έδαφος και υπόγειους υδροφορείς. Η Γεωργια ως πηγή ρύπανσης. Προστασία των γεωργικών δραστηριοτήτων από πηγές υποβάθμισης και ρύπανσης. Αποκατάσταση ποιότητας υδάτινων συστημάτων.

  Υδρολογία Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων 

  Υδρομετεωρολογία. Υδρολογικός κύκλος και ανάλυσή του. Υδρομετρήσεις και υδρομετρικά δίκτυα. Υδρογράφημα. Πιθανότητα, διακινδύνευση και αβεβαιότητα στην υδρολογική ανάλυση. Πλημμύρες. Διάβρωση εδαφών και μεταφορά φερτών υλών. Ανάλυση και διαχείριση ξηρασίας. Υδρολογική προσομοίωση σε επίπεδο λεκάνης απορροής και GIS. Βασικές έννοιες υπόγειας ροής. Συστήματα γεωτρήσεων και διαχείρισή τους. Ανάλυση δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων. Αριθμητική προσομοίωση υπόγειας ροής. Εμπλουτισμός υδροφόρων στρωμάτων. Τρωτότητα υπόγειων υδάτων. Προβλήματα υφαλμύρισης αντλούμενων υδροφορέων και μέτρα προστασίας. Μοντέλα και εφαρμογές σε Η/Υ.

  Αρδεύσεις - Στραγγίσεις 

  Εγγειοβελτιωτικά έργα. Επιφανειακά και υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα. Αρχές χάραξης και παράμετροι βέλτιστου σχεδιασμού των παραπάνω δικτύων. Μέθοδοι άρδευσης. Βέλτιστος σχεδιασμός, αποδοτικότητα και κριτήρια επιλογής των μεθόδων άρδευσης. Κοστολόγηση αρδευτικού νερού. Επίλυση προβλημάτων σταθερής και ασταθούς στράγγισης. Εφαρμογές στη μελέτη της ροής στο περίβλημα και στο έδαφος γύρω από στραγγιστικό σωλήνα. Εφαρμογές σε προβλήματα στράγγισης αρδευομένων εκτάσεων. Στράγγιση για τον έλεγχο της αλατότητας. Μέθοδοι στράγγισης βαρέων εδαφών.

  Υδροπληροφορική 

  Ανάλυση, προσομοίωση και συνθετική παραγωγή χρονικών σειρών υδρολογικών μεταβλητών. Γεωστατιστική. Περιοδόγραμμα και φασματική ανάλυση υδρολογικών δεδομένων. Μη εποχιακά και εποχιακά στοχαστικά μοντέλα ARIMA. Μοντέλα συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου. Μοντέλα ανάλυσης επεμβάσεων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης συστημάτων υδατικών πόρων. Μεθευρετικοί αλγόριθμοι, πολυκριτηριακή ανάλυση και νευρωνικά δίκτυα. Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων – εκτίμηση αβεβαιότητας. Μοντέλα και εφαρμογές σε Η/Υ.

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.