• Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα διαθέσιμα στο https://repository.kallipos.gr/

  Αντωνόπουλος, Β., 2016. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Διαφορικές εξισώσεις. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-518-0 Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6445

  Αντωνόπουλος, Β., 2019. Περιβαλλοντική Υδρολογία Λιμνών και Υγροτόπων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-523-4 Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6520

  Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., 2016. Εφαρμοσμένη αριθμητική επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN 978-960-603-517-3 Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6444

  Έντυπες εκδόσεις

  • Αναστασιάδου-Παρθενίου, Ε., “Αριθμητική Μέθοδος Μελέτης Σταθερής Ανομοιόμορφης Ροής σε Ανοικτούς Αγωγούς και Εισαγωγή στην Ασταθή Ροή”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 34, 1986.
  • Αναστασιάδου-Παρθενίου, Ε., “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ: Διδακτικές σημειώσεις”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 85, 2002.
  • Αντωνόπουλος, Β., “Ποιότητα και Ρύπανση των Υπογείων Νερών”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ. 355, 2001.
  • Αντωνόπουλος, Β., “Υδρολογία της Ακόρεστης Ζώνης του Εδάφους”, Έκδοση της υπηρεσίας δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 277, 1995.
  • Αντωνόπουλος, Β., "Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Επιφανειακών Υδάτων", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 488, 2010. ISBN 978-960-418-231-2
  • Αντωνόπουλος, Β., “WANISIM: Μονοδιάστατο Μοντέλο Προσομοίωσης της Δυναμικής του Νερού και του Αζώτου στο Έδαφος”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 80, 1998.
  • Ζήσης, Θ., “Αριθμητικές Λύσεις Προβλημάτων Στράγγισης”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., σελ. 148, 2001.
  • Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., "Το Υδραυλικό Πλήγμα", Α.Π.Θ., σελ. 108, 2005.
  • Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., "Η Γλώσσα Προγραμματισμού FORTRAN 90/95", Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, σελ. 524, 2000.
  • Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., “Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, - FORTRAN”, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, σελ. 204, 1985.
  • Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., "Αριθμητική Ανάλυση", Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, σελ. 433, 1999.
  • Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., “Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 119, 2001.
  • Μπαμπατζιμόπουλος Χ., "Φασματική Ανάλυση Υδρολογικών Δεδομένων", Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 134, 1985.
  • Παπαζαφειρίου, Ζ., “Αρχές και Πρακτική των Αρδεύσεων”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 484 σελ., 1984.
  • Παπαζαφειρίου, Ζ., “Οι Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 347 σελ., 1999.
  • Παπαζαφειρίου, Ζ. και Αντωνόπουλος, Β., “Υδραυλική Περιβάλλοντος”, Έκδοση Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σελ. 270, 1990.
  • Παπαζαφειρίου, Ζ. και Παπαμιχαήλ, Δ., “Συστήματα Αρδεύσεων”, Έκδοση Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 204 σελ., 1996.
  • Παπαμιχαήλ, Δ.Μ, “Εφαρμογή του Μοναδιαίου Υδρογραφήματος του NASH και του Απορροϊκού Συντελεστή CN (Curve Number) για τη Διερεύνηση των Σχέσεων Βροχής-Απορροής”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 50 σελ., 1991.
  • Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., “Στοχαστική Υδρολογία”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 175 σελ., 1991
  • Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., “Στατιστική Υδρολογία”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 105 σελ., 1993
  • Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., “Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων”, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, σελ. 394, 2001.
  • Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., και Μπαμπατζιμόπουλος Χ., "Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική", Εκδόσεις Ζήτη, σελ 550, 2014.
  • Παπουτσή-Ψυχουδάκη, Σ., “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 89, 1986.
  • Παπουτσή-Ψυχουδάκη, Σ., “Πειραματικές Μέθοδοι, Μετρήσεις και Όργανα στην Υδραυλική”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 132, 1987.
  • Παπουτσή-Ψυχουδάκη, Σ., “Αρχές Κίνησης Ρευστών: Διδιάστατη Ροή”, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 78, 1988.
  • Τερζίδης, Γ., “Υδραυλική 1.Υδρομηχανική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1973.
  • Τερζίδης, Γ., “Μαθήματα Υδραυλικής 2. Κλειστοί Αγωγοί”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1982.
  • Τερζίδης, Γ., “Μαθήματα Υδραυλικής 3. Ανοικτοί Αγωγοί”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1982.
  • Τερζίδης, Γ., “Ανώτερα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Διαφορικές Εξισώσεις”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1983.
  • Τερζίδης, Γ., “Μαθήματα Υδραυλικής 1. Γενική Υδραυλική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1985.
  • Τερζίδης, Γ., “Εφαρμοσμένη Υδραυλική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.
  • Τερζίδης, Γ. και Καραμούζης, Δ., “Υδραυλική Υπογείων Νερών”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1985.
  • Τερζίδης, Γ. και Καραμούζης, Δ., “Στραγγίσεις Γεωργικών Εδαφών”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1986.
  • Τερζίδης, Γ. και Παπαζαφειρίου, Ζ., “Γεωργική Υδραυλική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1987.
  • Τερζίδης, Γ. και Παπαζαφειρίου, Ζ., “Γεωργική Υδραυλική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ. 501, 1997.

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.